Nowy system gospodarowania odpadami

Segregacja odpadów- nowe zasady- poradnik przed wejściem w życie nowych przepisów

Drukuj
 
piątek, 08, listopad 2019 10:34
Rozmiar czcionki:

Czas rozkładu odpadów jest zróżnicowany, dlatego niezwykle ważnym aspektem codziennego życia powinna stać się segregacja odpadów komunalnych. Wymagania dotyczące segregacji odpadów stale rosną, co jest w pełni uzasadnione troską o jakość naszego przyszłego życia. Warto zatem wiedzieć, na czym polega nowy system zbierania odpadów komunalnych polegający na segregacji pięciu frakcji.

 

Na czym polegają nowe standardy segregacji?

Nowe standardy segregacji związane są z obowiązkowym dzieleniem odpadów na pięć rodzajów. Selektywnie zbiera się: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Kolory pojemników:
1. pojemniki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”
• co wrzucamy? odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, np. gazety, czasopisma, ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy Uwaga! Pamiętaj, aby opakowania z papieru i tektury były czyste!
• czego nie wrzucamy? brudnych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek, papierów powleczonych innych materiałem, kartonów po płynach spożywczych (wrzucamy do pojemnika żółtego), tapet, pieluch itp.
2. pojemniki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”
• co wrzucamy? odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, np. puste opakowania szklane, butelki szklane, szklane słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, szklane opakowania po lekach
• czego nie wrzucamy? np. szkła okiennego, luster, szyb, potłuczonego szkła stołowego (talerzy, kieliszków), ceramiki, wyrobów ze szkła żaroodpornego, żarówek świetlówek, reflektorów, zniczy z pozostałościami po wosku, opakowań po substancjach niebezpiecznych (np. rozpuszczalnikach), monitorów (to jest zużyty sprzęt elektroniczny)
3. pojemniki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
• co wrzucamy? odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali (np. puszki po napojach i konserwach, zakrętki od słoików i kapsle), odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych (plastikowe butelki po napojach i opakowania po produktach spożywczych, plastikowe worki, reklamówki, folie aluminiowe, plastikowe zabawki, plastikowe opakowania po środkach czystości i kosmetykach) oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (np. kartony po mleku, kartony po sokach)
• czego nie wrzucamy? np. sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, butelek i pojemników z zawartością (np. opakowań po aerozolach, butelek po olejach samochodowych, opakowań po olejach silnikowych, opakowań po farbach), zużytych artykułów medycznych
4. pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio”
• co wrzucamy? odpady ulegające biodegradacji, np. trawa, liście, odpady kuchenne, odpadki warzywne i owocowe, pozostałości po kwiatach, zwiędłe kwiaty, skorupki jaj, fusy, resztki jedzenia
• czego nie wrzucamy? np. ziemi, popiołu, kamieni, odchodów zwierzęcych, resztek spożywczych mięsnych i kości, tłuszczy zwierzęcych, oleju jadalnego, drewna impregnowanego
5. pojemniki oznaczone napisem „Odpady zmieszane” w kolorze ustalonym przez gminę innym niż kolory przypisane do gromadzenia określonych frakcji odpadów (kolor czarny)
• co wrzucamy? wszystkie odpady, których nie da się zakwalifikować do jednej z frakcji wskazanych powyżej, czyli takie, których nie udało się przyporządkować do wymienionych pojemników na odpady posegregowane oraz takie, których nie zawozimy do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Pamiętaj! Na dotychczasowych zasadach będzie prowadzona segregacja pozostałych frakcji odpadów (tych odpadów nie wrzucamy do pojemnika „Odpady zmieszane”), tj.: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów zielonych (te mogą być wrzucane do pojemnika z napisem „Bio”) oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. Gminy zapewniają ich odbiór przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewniają ich przyjmowanie w inny sposób. Przykładowo odpady wielkogabarytowe, ze względu na wygodę mieszkańców, mogą być odbierane z terenu nieruchomości. Należy pamiętać, aby nie wyrzucać jako odpadów wielkogabarytowych wymienionych frakcji odpadów, np. zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego.

Pamiętaj! Pojemniki powinny być całe w kolorze odpowiadającym danej frakcji odpadów. W przypadku gdy pojemniki na odpady obniżają walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, dopuszcza się, aby były one pokryte odpowiednim kolorem tylko częściowo (jednak nie mniej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników).
Uwaga !!!
W pojemniki na odpady komunalne zaopatruje się sam właściciel nieruchomości, dopuszcza się stosowanie worków jedynie w przypadku nieruchomości wielolokalowych, tam gdzie nie mam możliwości usadowienia większej ilości pojemników oczywiście z zachowaniem kolorystyki. Będzie też możliwość wynajęcia pojemników na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej oraz kupna worków od nowego wykonawcy wyłonionego w ramach przetargu.

Od kiedy obowiązują nowe standardy segregacji?
Od 1 stycznia 2020 roku.
Czy segregowanie się opłaca?
Nie zapominajmy, że segregowanie jest nie tylko korzystne dla naszego środowiska i zdrowia, ale również dla naszego portfela. Dopuszczalna prawem jest oczywiście zbiórka nieselektywna, jednak skutkuje ona wyższą opłatą za gospodarowanie odpadami.

Podstawa prawna:
– ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
–rozporządzenie Ministra Środowiska z 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;
–rozporządzenie Ministra Środowiska z 28.12.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
- uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Krotoszyce z 25 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała IX/79/2019 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 30 października 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 25 września 2019 r w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krotoszyce” oraz uchwała nr IX/78/209 Rady Gminy Krotoszyce zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krotoszyce”

wróć na początek strony